Door het gebruiken van de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in onze Privacy Policy.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden september 2021 van de Stichting De Theaterrepubliek

Hier vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor ticketverkoop voor voorstellingen geproduceerd door Stichting De Theaterrepubliek, Sparrenweg 19 Amsterdam

Artikel 1: begripsomschrijving

1.1. In de onderhavige algemene voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:

a. algemene voorwaarden: eigendom van de Stichting De Theaterrepubliek hierna te noemen: De Theaterrepubliek;
b. cliënt: de partij welke met De Theaterrepubliek een overeenkomst aangaat;
c. voorstelling: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij een evenement van artistieke aard wordt opgevoerd;
d. locatie: de plaats waar het evenement gehouden wordt;
e. organisator: de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement;
f. overeenkomst: de overeenkomst tussen De Theaterrepubliek en u als de cliënt tot koop en aflevering van één van de producten;
g. partijen: de aanduiding van u als de cliënt en De Theaterrepubliek gezamenlijk;
h. De Theaterrepubliek: Stichting De Theaterrepubliek, de partij waarmee u als de cliënt een overeenkomst aangaat;
i. barcode: nummer inclusief steepjescode en/of QR-code, gekoppeld aan een bepaalde klant/reservering, dat op het ticket vermeld moet staan om toegang te krijgen tot een voorstelling;
j. producten: alle producten die De Theaterrepubliek aanbiedt, waaronder; tickets en merchandise;
k. ticket: het toegangsbewijs tot een voorstelling, deze worden op electronische wijze verstrekt (e-ticket);
l. kortingcode; de code van De Theaterrepubliek, die ingezet wordt bij acties en uitgedeeld wordt aan relaties en/of sponsoren.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Partijen.


Artikel 2: betaalwijzen / prijzen


De volgende betaalwijzen zijn mogelijk, tenzij anders aangegeven:

a. via iDeal;
b. bij aankoop aan de kassa van de locatie: contant;
c. prijzen genoemd op de website zijn onder voorbehoud en kunnen in de loop van het jaar veranderen.


Artikel 3: totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Wijze van totstandkoming van de overeenkomst bij betaling:

a. overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra de cliënt de betaling via iDeal voltooid heeft en de melding in beeld verschijnt dat de betaling gelukt is;
b. is de overeenkomst via de website van De Theaterrepubliek tot stand gekomen, dan wordt de overeenkomst per omgaande via e-mail aan de cliënt bevestigd;

3.2. Het is niet mogelijk om ten aanzien van de definitief tot stand gekomen overeenkomsten wijzigingen aan te brengen of deze te annuleren c.q. te ontbinden.


Artikel 4: tickets / geldigheid / voorbehoud / retour

4.1. tickets
De door De Theaterrepubliek geleverde tickets zijn en blijven eigendom van De Theaterrepubliek en worden door De Theaterrepubliek aan de cliënt geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Theaterrepubliek nimmer is toegestaan:

a. de tickets door te verkopen aan derden dan wel de tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
b. de tickets in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden dan wel op andere wijze te refereren aan de tickets;
c. tickets te vermenigvuldigen en/of te verspreiden met als doel meer dan één maal per barcode toegang te verkrijgen tot een voorstelling.

4.2 geldigheid
Om toegang tot de voorstelling te krijgen dient Cliënt bij kaartcontrole een geldig ticket aan te bieden. Een geldig ticket voldoet aan de volgende voorwaarden:

a. het ticket is bedoelt voor de eerstvolgende voorstelling
b. de Barcode is scanbaar en leesbaar
c. de Barcode is nog niet eerder aangeboden ter controle

4.3. voorbehoud
De Theaterrepubliek behoudt zich te allen tijde het recht voor om toegang tot de voorstelling(en) te weigeren van klanten waarvan het vermoeden bestaat, danwel is gebleken dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan bovenstaand verbod.
4.4 tickets omwisselen / retour
Reeds gekochte tickets worden niet teruggenomen. Wel kunt u de tickets tot maximaal 2 dagen voor de voorstelling omruilen voor een andere voorstelling. Hiervoor brengen wij € 2,50 in rekening. Ook bieden wij de mogelijkheid – uitsluitend bij uitverkochte voorstellingen – de kaarten aan te bieden voor doorverkoop. U kunt de kaarten hiervoor op de dag van de voorstelling afgeven bij de kassa. Wij zullen proberen de kaarten voor u te verkopen.
4.5 aanvullende voorwaarden
Indien er vanuit het theater aanvullende voorwaarden met betrekking tot de toegang tot het pand gelden, zijn deze onverkort van toepassing. Indien er niet voldaan wordt of kan worden aan deze voorwaarden is De Theaterrepubliek niet verplicht de toegangsbewijzen terug te nemen 


Artikel 5. privacy

5.1.

a. De adres- /gebruiksgegevens worden opgeslagen in het gegevensbestand. De gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
b. Geef bij verhuizing adreswijziging door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots.


Artikel 6: aansprakelijkheid

6.1. Indien en voorzover de voorstelling door de organisator van de locatie wordt geannuleerd, zal De Theaterrepubliek aan de cliënt nooit meer vergoeden dan de ticketprijs of de abonnementsgelden, voor zover aantoonbaar aan De Theaterrepubliek voldaan. Niet vergoed worden eventuele extra kosten welke cliënt heeft betaald voor de diensten van De Theaterrepubliek. De Theaterrepubliek aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.
6.2. De Theaterrepubliek kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan de Locatie.
6.3. Indien en voorzover De Theaterrepubliek tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen zal de overeenkomst zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen.
6.4. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, terreurdreiging, oorlogsgevaar en oproer, epidemieën, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuurbesturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van De Theaterrepubliek verlangd kan worden.
6.5. De Theaterrepubliek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van de producten of (een deel van) Kortingscodes door de cliënt door welke oorzaak dan ook.
6.6. De Theaterrepubliek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van producten die niet plaatsvinden bij De Theaterrepubliek, noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de cliënt, niet geheel worden afgewikkeld door De Theaterrepubliek en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is.


Artikel 7: intellectuele eigendomsrechten

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van De Theaterrepubliek alsmede met betrekking tot de door De Theaterrepubliek gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij De Theaterrepubliek. Het is de cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Theaterrepubliek.
7.2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van de voorstelling, de locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van de desbetreffende voorstelling of bij de houder van de locatie. Het is de cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/ of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.


Artikel 8: gedragsregels De Theaterrepubliek / locaties

8.1. De cliënt zal zich dienen te houden aan door De Theaterrepubliek en de houder van de locaties geldende gedragsregels met betrekking tot de voorstelling waarvoor De Theaterrepubliek de producten levert. Een aantal van de belangrijkste regels wordt hieronder genoemd:

a. het is verboden om foto-, film-, geluids- en/of andere opnameapparatuur mee te nemen naar de locatie. Evenmin zal het de cliënt zijn toegestaan tijdens voorstellingen een mobiele telefoon ingeschakeld te hebben. Indien en voorzover dergelijke apparatuur desondanks wordt aangetroffen behoudt De Theaterrepubliek zich te allen tijde het recht voor om voornoemde apparatuur in beslag te nemen;
b. het is verboden om voedsel, drank, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar de voorstelling en/of de locatie; de organisator en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de bezoeker bij het betreden van de locatie te fouilleren. De organisator en de houder van de locatie behouden zich het recht voor om bezoekers die geen medewerking willen verlenen aan voornoemde fouillering de toegang tot de locatie te weigeren;
c. De Theaterrepubliek en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om vanwege hun moverende redenen de bezoekers van de voorstelling de toegang tot de locatie te weigeren indien en voorzover zou blijken dat het ticket niet is verkregen via De Theaterrepubliek of via andere door De Theaterrepubliek geautoriseerde (voor)verkoopadressen;
d. De Theaterrepubliek behoud zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van de voorstelling arriveren de toegang tot de voorstelling en/of de locatie te ontzeggen;
e. De Theaterrepubliek behoud zich te allen tijde het recht voor om van de voorstelling beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De cliënt verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.


Artikel 9: aanvullende bepalingen

9.1. De door De Theaterrepubliek verstrekte informatie is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Voor de juistheid en de volledigheid van de informatie van de deelnemende bedrijven kan echter niet worden ingestaan. Aan de verstrekte informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De informatie is volstrekt indicatief en kan op elk moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De Theaterrepubliek kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
9.2. Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de algemene voorwaarden van de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die partijen met de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert.
9.3. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.
9.4. Eventuele klachten van cliënten naar aanleiding van de door De Theaterrepubliek geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan de afdeling klantenservice van De Theaterrepubliek (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), welke zorg draagt voor de afhandeling binnen een redelijke termijn.
9.5. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden mochten ontstaan, worden naar Nederlands recht afgedaan en zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.